Sistema de Información Esencial en Terapéutica y Salud

@SIETES7

Última actualización: 16/9/2020
SIETES contiene 93091 citas

 
 
 1 a 4 de 4 
Presentar resultados
Seleccionar todas
1. Cita con resumen
Chung W-H, Chang W-C, Lee Y-S, Wu Y-Y, Yang -CH, Ho H-C, Chen MJ, Lin JY, Hui C-Y, Ho J-C, Wu W-M, Chen T-J, Wu T, Wu Y-R, Hsih M-S, Tu P-H, Chang C-N, Hsu C-N, Wu T-L, Choon S-E, Hsu C-K, Chen D-Y, Liu C-S, Lin C-Y, Kaniwa N, Saito Y, Takahashi Y, Nakamura R, Azukizawa H, Shi Y, Wang T-H, Chuang S-S, Tsai S-F, Chang C-J, Chang YS, Hung S-I, for the Taiwan Severe Cutaneous Adverse Reaction Consortium and the Japan Pharmacogenomics Data Science Consortium. Genetic variants associated with phenytoin-related severe cutaneous adverse reactions. JAMA 2014;312:525-34. [Ref.ID 97851]
2. Cita con resumen
Zhang F-R, Liu H, Irwanto XA, Fu XA, Li Y, Yu GQ, Yu YX, Chen M-F, Low-HQ, Li JH, Bao FF, Foo JN, Bei JX, Jia XM, Liu J, Liany H, Wang N, Niu GY, Wang ZZ, Shi BQ, Tian HQ, Liu HX, Ma SS, Zhou Y, You JB, Yang Q, Wang C, Chu TS, Liu DC, Yu XL, Su YH, Ning Y, Wei ZH, Chen SL, Chen XC, Zhang Z-X, Liu YX, Puilt SL, Wu WB, Zheng ZY, Yang RD, Long H, Liu ZS, Wang J-Q, Li M, Zhang LH, Wang H, Wang LM, Xiao P, Li J-L, Huang Z-M, Huang JX, Li HZ, Xiong L, Yang J, Wang XD, Yu DB, Lu XM, Zhou GZ, Yan LB, Shen JP, Zhang G-C, Zeng Y-X, de Bakker PIW, Chen SM, Liu JJ. HLA-B*13:01 and the dapsone hypersensitivity syndrome. N Engl J Med 2013;369:1620-8. [Ref.ID 96421]
3. Cita con resumen
Watts G. The locked code. BMJ 2007;334:1032-3. [Ref.ID 80111]
4. Cita con resumen
Seleccionar todas
 
 1 a 4 de 4